Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Silesia Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o.), z siedzibą w Kamieniu Śląskim, 47-325 Kamień Śląski, ul. Lotnicza 5-7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000738530 (akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy – KRS), o nadanym REGON: 932930766, NIP: 8942765250.

II.  Informacja o zasadach przetwarzania danych

W imieniu Silesia Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o.) z siedzibą w Kamieniu Śląskim, 47-325 Kamień Śląski, ul. Lotnicza 5-7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem
KRS 0000738530 (akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy – KRS), o nadanym REGON: 932930766, NIP: 8942765250
, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
uprzejmie informuję, że:

 1. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:

 • Zawarcia i realizacji usług o korzystanie z TORU, wystawienie faktur, rachunku jak również dostarczenie towaru (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

 • Nawiązania współpracy [art. 6 ust. 1 lit a] RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,

 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. C] RODO], tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 • Uzasadnionego interesu prawnego administratora (art. 6 ust. 1 pkt f), w szczególności w celu monitorowania wydarzeń na TORZE przez system monitoringu wizyjnego,

 • Ustalania i dochodzenia roszczeń na podstawie zgody osób, których dotyczą ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO),

 • prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • Przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną [art. 10 ust. 2] ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego [art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r.] Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.), na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

 • Przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • Przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o. o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Serwis, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w pkt. 1, obejmuje dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adres dostawy, daty, roku urodzenia, tel., e-maila, inne dane podane przez kandydata w formularzu aplikacyjnym a w przypadku, gdy oświadczenie składane jest przez przedstawiciela lub opiekuna prawnego użytkownika, wyżej wymienione dane zarówno przedstawiciela / opiekuna, jak i podopiecznego, a także wizerunki osób utrwalane zgodnie z § 17 ust. 1 pkt b) Regulaminu TORU.

 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników pod kątem ich zachowań, zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji zakupowych. Profilowanie ma na celu zaspokojenie potrzeb Użytkowników i zagwarantowanie trafności w doborze proponowanych Użytkownikom usług. Na podstawie profilowania dochodzi do przekazywania Użytkownikom treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować, w szczególności dodatkowe informacje, materiały marketingowe, oferty, reklamy.

III. Rodzaje przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Serwisu będziemy przetwarzać lub może przetwarzać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika (mailowego, telefonicznego):

 • dane kontaktowe m.in. nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail;

 • dane indentyfikacyjne: data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer seryjny dowodu osobistego, nr prawa jazdy;

 • inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z administratorem danych osobowych.

IV. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę lub podmioty działające na jej zlecenie w ramach celu przetwarzania na czas niezbędny do realizacji celu:

 • w przypadku danych niezbędnych do realizacji umów za pośrednictwem Serwisu oraz danych podanych w oświadczeniach Toru – do czasu realizacji rozwiązania i rozliczenia stosunku prawnego stanowiącego podstawę realizacji usług, a po tym czasie w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki jako Administratora danych, do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych usług, nie dłuższy niż okres w jakim Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z ich realizacją;

 • do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –
  w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;

 • w przypadku wizerunków utrwalanych zgodnie z § 17 ust. 1 pkt b) Regulaminu TORU– w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki jako Administratora danych, do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z TORU w ramach zdarzenia, w czasie którego utrwalono wizerunek.

 • W przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

V. Konieczność przekazania danych

 1. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu.

 2. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego za pośrednictwem Serwisu, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis.

 3. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności
  i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank za pośrednictwem Serwisu.

 4. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem internetowym
  a Bankiem.

 5. W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym za pośrednictwem Serwisu i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Twisto Polska Sp. z o.o.

 6. Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że podanie danych zawartych w formularzu oświadczeń, o których mowa § 16 ust. 4 oraz w § 17 ust. 1 pkt b) w Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług świadczonych na TORZE.

 1. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Spółka będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Spółkę czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).

VI. Przekazanie danych, informacji

 1. Spółka w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym swoim podwykonawcom, zleceniobiorcom, partnerom w prowadzeniu działalności na TORZE. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Spółki.

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe mogą zostać udostępnione za pośrednictwem Serwisu innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.

 • Twisto Polska sp. z o.o.

 1. Z przysługujących wobec Administratora danych uprawnień osoba której dane dotyczą, może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Silesia Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o.) ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 691 017 555

 2. Spółka informuje Panią/a również, że dane nie będą podlegały procesowi profilowana.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, Administrator podejmuje wszelkich starań technicznych i organizacyjnych, w celu ochrony Państwa danych osobowych przed potajemnym lub przypadkowym zniszczeniem, przypadkową zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym dostępem lub ujawieniem Państwa danych.

 2. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Preferowaną formą kontaktu z Administratorem jest wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub wysłanie e-maila.

VIII. Cookies

 1. Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika.

 1. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • Konfiguracji serwisu

 • Zapewnienia prawidłowego działania Serwisu

 • Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb

 • Marketingowych

 • Optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług

 • Analiz i badań oglądalności

 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudniona.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ranach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

XIX. Zmiana polityki prywatności i cookies 

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia Konta w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XX. Prawo właściwe

 1. W sprawie nieuregulowanych regulaminem zastosowanie nają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawapolskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)