Regulamin toru i obiektu Silesia Ring

Regulamin toru i obiektu SILESIA RING

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z TORU SILESIA RING.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z obiektu TORU SILESIA RING w czasie: imprez sportowych o charakterze zamkniętym i otwartym (zawody, szkolenia motoryzacyjne); jazd treningowych; jazd wolnych; innych imprez rekreacyjno-sportowych, w tym dla użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym typu zloty pojazdów markowych oraz zasady odpowiedzialności osób korzystających z TORU w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu. Przepisy dotyczą zarówno osób korzystających z TORU SILESIA RING, jak również widzów i obsługi. Wszystkie załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Niniejszy regulamin nie sprzeciwia się, ani nie narusza jakichkolwiek postanowień powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Oprócz wyżej wymienionych zapisów użytkownicy toru zobowiązani są stosować się do regulacji zawartych w: ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) – w zakresie wskazanym w Regulaminie, ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z późn. zm.), ustawie dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). W razie ewentualnych niejasności zapisy wyżej wymienionych aktów prawnych stosuje się jako reguły wykładni, bądź w miejsce postanowień Regulaminu sprzecznych z wyżej wymienionymi ustawami.
 4. Korzystanie z TORU SILESIA RING wymaga wcześniejszego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w razie korzystania w TORU w związku z organizacją konkretnej Imprezy także z regulaminem tej Imprezy.
 5. Niniejszy Regulamin wiąże wszystkich Użytkowników i Gości TORU SILESIA RING z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z jego infrastruktury lub świadczenie na nim usług przez Spółkę przez cały okres korzystania z TORU SILESIA RING. Goście związani są Regulaminem w zakresie przepisów bezpieczeństwa od chwili wejścia na teren TORU SILESIA RING przez cały okres korzystania z TORU SILESIA RING.
 6. Z braku odmiennych zapisów w treści Regulaminu poprzez pojęcia użyte w jego treści należy rozumieć:

1) TOR SILESIA RING – TOR SILESIA RING (zwany dalej TOREM), położony w gminie Kamień Śląski, powiat krapkowicki, ulica Lotnicza 5-7, w którego skład wchodzą TOR do jazdy i jego infrastruktura;

2) Spółka – właściciel TORU SILESIA RING, spółka pod firmą Silesia Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o.), z siedzibą: ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000738530 (akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy – KRS), o nadanym REGON: 932930766, NIP: 8942765250,

3) Nitka TORU / TOR do jazdy – wydzielony pas nawierzchni TORU, przeznaczony do poruszania się po nim pojazdów, w tym mechanicznych, jak również osób poruszających się na rolkach (przy czym nitka Toru może zostać w całości lub w oznaczonej części oddana do korzystania konkretnemu Użytkownikowi na czas realizacji konkretnej usługi).

4) Infrastruktura – elementy techniczne TORU SILESIA RING, niezbędne lub przydatne do jego użytkowania, tj. TOR, maty poślizgowe, budynek administracyjno-szkoleniowy, boksy warsztatowe itp.;

5) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług oraz korzystania z TORU;

6) Konsument – osoba fizyczna korzystająca z TORU w celach nie związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Użytkownik – osoba korzystająca z infrastruktury TORU, w tym pasażer oraz osoba z obsługi pojazdu poruszającego się po TORZE;

8) Gość – konsument nie korzystający z TORU i infrastruktury TORU, przebywający na jego terenie wyłącznie w celu oglądania lub nagrywania odbywających się tam wydarzeń;

9) Organizator – podmiot trzeci – wynajmujący całość lub część TORU SILESIA RING na potrzeby realizacji określonego działania;

10) Użytkownik zewnętrzny – osoba korzystająca z TORU SILESIA RING w jakimkolwiek celu w czasie wynajmu całości obiektu przez Organizatora;

11) Zawody sportowe – impreza sportowa organizowana w oparciu o ustalony regulamin, obejmująca swym zakresem współzawodnictwo w dyscyplinach związanych z przedmiotem działalności TORU, w której uczestniczą osoby spełniające wymogi zawarte w wyżej wymienionym regulaminie;

12) Impreza samochodowo- motorowa – impreza o charakterze otwartym, w której uczestniczyć mogą wszystkie osoby posiadające prawo jazdy kategorii odpowiedniej do rodzaju imprezy oraz sprawny techniczne samochód w oparciu o stosowny Regulamin Takiej Imprezy;

13) Jazda treningowa – wykorzystywanie TORU do celów treningowych w zakresie sportu kartingowego, samochodowego lub motocyklowego;

14) Jazda wolna – wykorzystanie TORU do jazd samochodami, gokartami, motocyklami i skuterami przez osoby posiadające własne lub wynajęte do tych celów, pojazdy oraz uprawnienia i dokumenty przewidziane przepisami Prawa o ruchu drogowym.

15) Jazda gokartami – wykorzystanie TORU do jazd gokartami przez osoby posiadające własne lub wynajęte do tych celów pojazdy.

16) Inne imprezy rekreacyjno-sportowe – imprezy dla użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych typu zloty pojazdów markowych, imprezy dla dzieci i młodzieży w sportach motorowych i wszelkie niewymienione wyżej imprezy organizowane przez Spółkę, jednostkę organizacyjną, firmę lub osobę / osoby korzystające z TORU w celu organizacji imprezy.

17) Cennik – cennik usług świadczonych przez TOR zatwierdzony przez Spółkę, aktualny na dzień zakupu.

§ 2

 1. TOR jest obiektem sportowo – rekreacyjnym i badawczo – testowym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia działalności w zakresie: sportów motorowych, szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, imprez sportowo – rekreacyjnych, prezentacji, pokazów, w tym zarówno imprez sportowych o charakterze zamkniętym i otwartym (zawody, szkolenia motoryzacyjne); jazd treningowych; jazd wolnych; innych imprez rekreacyjno-sportowych, w tym dla użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym typu zloty pojazdów markowych.
 2. Z infrastruktury TORU można korzystać w szczególności w celach związanych z treningami grupowymi oraz indywidualnymi, testami przed startami sportowymi, doskonaleniem techniki jazdy, szkoleniami, jazdami swobodnymi, jazdami z elementami sportowymi.
 3. Korzystanie z infrastruktury TORU jest możliwe pojazdami nie mechanicznymi (w tym rolki, hulajnogi rowery), samochodami, motocyklami lub gokartami, jedynie w zakresie i na zasadach objętych niniejszym
  Regulaminem.
 4. Korzystanie z TORU odbywać się może w dniach i godzinach określonych w grafiku ustalonym przez Spółkę oraz zgodnie z kalendarzem imprez i ustaleniami zawartymi w stosownych umowach.

PODSTAWY KORZYSTANIA Z TORU

§ 3

 1. Z TORU korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające zgodę Spółki lub podmiotu użytkującego TOR w danym momencie na podstawie umowy zawartej ze Spółką, w tym Organizatora konkretnej Imprezy.
 2. Podstawą korzystania z TORU dla Konsumentów i Organizatorów (w tym upoważnionych przez Organizatorów, Użytkowników Zewnętrznych i Gości) jest każdorazowo umowa zawierana ze Spółką, przy czym:

1) umowa na korzystanie z TORU przez Organizatora dla swej ważności każdorazowo wymaga formy pisemnej i określa szczegółowe w stosunku do Regulaminu zasady korzystania z TORU. W zakresie niesprzecznym z umową lub nieuregulowanym umową stosuje się postanowienia Regulaminu;

2) umowa zawierana z Użytkownikiem będącym Konsumentem, zawierana jest na zasadach i z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu konkretnej Imprezy, poprzez nabycie przez konsumenta biletu wstępu, bądź w przypadku imprez niebiletowanych poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie z chwilą tego przystąpienia.

 1. W przypadku, gdy TOR lub poszczególne jego części użytkowane są jako wynajęte lub wydzierżawione na podstawie odrębnej umowy wskazanej w ust. 2 pkt 1 Umowy w celu organizacji ustalonego ze Spółką wydarzenia, Organizator, osoby wprowadzone na teren TORU jako jego Goście, pracownicy lub obsługa organizowanego przez niego wydarzenia, a także Użytkownicy zewnętrzni związani są regulaminem w zakresie przepisów bezpieczeństwa oraz wykonywania poleceń obsługi TORU. W pozostałym zakresie Organizator zobowiązany jest do wprowadzenia własnego regulaminu dla danego wydarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa wskazanym powyżej osobom w ramach korzystania z oddanej mu części TORU. Umowa, o której mowa powyżej, może przewidywać odmienne zasady i zakres obowiązków
  Organizatora.
 2. Odnośnie umów wskazanych w ust. 2 pkt 2 Umowy wstęp na TOR jest wolny lub odpłatny. W zależności od specyfiki i regulaminu konkretnej Imprezy, może on być również ograniczony do konkretnej grupy osób.
 3. Bilet wstępu na TOR lub na konkretną Imprezę uprawnia jego posiadacza wyłącznie do korzystania ze świadczeń inkorporowanych w bilecie.
 4. W przypadku imprez biletowanych lub odpłatnych należy zachować bilet – potwierdzenie dokonania opłaty do kontroli – przez cały czas przebywania na TORZE. W przypadku braku biletu – potwierdzenia dokonania opłaty – osoba może zostać wydalona z TORU.
 5. O ile Regulamin konkretnej Imprezy nie stanowi inaczej, bilety wejściowe na TOR nabywane są w kasie
  TORU na terenie TORU. Aktualny cennik biletów obowiązujący w chwili zakupu dostępny jest w kasie TORU.
 1. Wysokość opłat za korzystanie z TORU zależy od czasu użytkowania infrastruktury TORU i zakresu użytkowanej Infrastruktury, w tym długości użytkowanego TORU, ilości boksów serwisowych, użytkowania maty poślizgowej itp.
 2. Spółka zastrzega możliwość wprowadzenia cenników promocyjnych i programów lojalnościowych.
 3. Należność za wynajem TORU na potrzeby wskazane w ust. 2 pkt 1 Umowy określona jest każdorazowo w odrębnej umowie.

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z TORU

§ 4

 1. Niezależnie od podstawy korzystania z TORU każda osoba korzystająca z TORU lub przebywająca na terenie TORU zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, poleceń instruktorów, służb porządkowych i obsługi TORU.
 2. Osoby korzystające z TORU lub przebywające na jego terenie zobowiązane są w szczególności do:

1) zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na TORZE, w tym posiadania ważnych badań technicznych sprzętu i pojazdów oraz polisy ubezpieczenia OC pojazdu odnośnie pojazdów, co do których przepisy prawa stawiają wymóg posiadania takich badań i polis. Spółka zapewnia uczestnikom możliwość wykupu dedykowanej polisy OC na miejscu na terenie TORU. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników, Spółka rekomenduje poddanie pojazdów badaniom technicznych i ubezpieczenie pojazdu także odnośnie pozostałych pojazdów nie podlegających takim obowiązkom, jak również zakup ubezpieczenia NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

2) zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej na TORZE działalności;

3) przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w obowiązujących dla danej Imprezy lub usługi regulaminach oraz przepisach prawa drogowego, pożarowego itp.;

4) poruszania się wyłącznie po wskazanych przez obsługę TORU drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji TORU, tak aby nie narażać na niebezpieczeństwo lub uszkodzenie osób, terenów zielonych oraz infrastruktury TORU;

5) poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania TORU i wskazań obsługi TORU;

6) zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejazdu przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników TORU z obowiązkiem przestrzegania bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitki TORU oznaczone w podanej do wiadomości publicznej mapce sytuacyjnej;

7) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

8) korzystania z TORU z uwzględnieniem obowiązku dbałości o ochronę środowiska naturalnego i minimalizację emisji hałasu do otoczenia (maksymalny dopuszczalny poziom hałasu na torze wyznacza się na poziomie 100 DB);

9) natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia obsługi TORU lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie bądź osób przez nich upoważnionych w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając w miarę możliwości skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;

10) informowania obsługi TORU lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie oraz osób przez nich upoważnionych o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na TORZE ;

11) poinformowania obsługi TORU i korzystających z TORU w danym momencie bądź osób przez nich upoważnionych o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze TORU oraz innych okolicznościach związanych z korzystaniem z nich, a mogących powodować zagrożenia wskazane w punkcie 9) Umowy;

12) ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z TORU;

13) przed przystąpieniem do korzystania z nitki TORU przejście tzw. briefingu TORU, mającego na celu zapoznanie Użytkownika z nitką TORU i uwarunkowaniami technicznymi, w tym obowiązującymi na trasie oznaczeniami i zasadami poruszania się;

14) po zakończeniu korzystania z TORU zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania, tj. np. uprzątnięcia odpadów. Spółka we własnym zakresie dokonuje usunięcia z nitki toru szutru z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych itp. W przypadku, gdy uszkodzenia TORU z winy uczestnika przekraczają zakres będący normalnym następstwem korzystania z TORU, Spółka zastrzega sobie prawo zlecenia według własnego uznania usunięcia uszkodzeń lub zanieczyszczeń ingerujących w strukturę TORU lub jego Infrastruktury własnym staraniem, ale na koszt Użytkownika lub Organizatora przez wyspecjalizowaną jednostkę wg ustalonych technologii. Taryfikator kar i kosztów usunięcia uszkodzeń i zanieczyszczeń TORU, o którym mowa wyżej stanowi załącznik do Cennika. W przypadku Imprez obarczonych dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zanieczyszczeń lub uszkodzeń TORU Spółka ma prawo żądać od Organizatora złożenia kaucji zabezpieczającej koszty ich usunięcia płatnej w wysokości i na zasadach określonych każdorazowo w umowie wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 1);

15) Pod rygorem kary finansowej Organizator zagospodarowuje we własnym zakresie i na własny koszt niebezpieczne odpady takie jak przepracowany olej, zużyte ogumienie, filtry, etc. Na terenie obiektu Silesia Ring jest zakaz składowania i pozostawiania niebezpiecznych odpadów;

16) wniesienia opłaty za korzystanie z TORU zgodnej z Cennikiem i zachowania potwierdzenia wpłaty do kontroli.

 1. Osobom korzystającym z jazd zabrania się:

a) uderzania w inne pojazdy;

b) zajeżdżania drogi pozostałym uczestnikom jazd;

c) uderzania w bandy wytyczające tor jazdy;

d) poślizgu kontrolowanego tzw. driftu;

e) przyciskania jednocześnie pedału hamulca i gazu;

f) wysiadania z pojazdu podczas trwania jazd;

g) jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

 1. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą znajdować się na terenie TORU wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. Osoby powyżej lat 13, z wyłączeniem Użytkowników, mogą pozostawać na terenie TORU jedynie w wyznaczonych miejscach.
 2. Na terenie TORU, z wyłączeniem nitki TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy stosuje się na terenie bezpośrednio przylegającym do TORU oraz w zakresie wjazdu i opuszczania terenu TORU.
 3. Na terenie TORU obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych przez Spółkę.
 4. Osoby nietrzeźwe pod wpływem środków odurzających, stwarzające możliwość zagrożenia dla innych osób lub TORU nie mają prawa użytkować infrastruktury TORU. Na terenie TORU obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby takie będą usunięte z obiektu przez służby porządkowe lub inne osoby upoważnione przez Spółkę.
 5. Na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Służba porządkowa TORU jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do kontroli osób podczas wejścia oraz w każdym czasie trwania zawodów lub Imprezy celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub środków odurzających albo wskutek posiadania broni lub przedmiotów niebezpiecznych. W uzasadnionych przypadkach służby porządkowe mają prawo do zaostrzenia kontroli zwłaszcza w zakresie wnoszenia / posiadania niedozwolonych przedmiotów.
 6. Osoba przebywająca na TORZE oraz osoba korzystająca z TORU, która nie będzie przestrzegała postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej ze Spółką umowy w przedmiocie korzystania z TORU, zostanie natychmiast usunięta z terenu TORU bez prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu, w szczególności Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu uiszczonej opłaty za korzystanie z TORU, również w zakresie niewykorzystanego czasu. Nadto osoba usunięta z TORU w okolicznościach wskazanych powyżej ponosić będzie na zasadzie winy umyślnej pełną odpowiedzialność za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania TORU.
 7. Zapis ust. 9 stosuje się do Gości i Użytkowników zewnętrznych w zakresie, w jakim są oni związani niniejszym Regulaminem.

ZASADY SZCZEGÓLNE KORZYSTANIA Z TORU

§5

Jazdy testowe i badawcze

Dla celów korzystania z TORU na potrzeby jazd testowych i badawczych Użytkownik otrzymuje dostęp jedynie do TORU. Za dodatkową opłatą możliwe jest udostępnienie osobie korzystającej z TORU dodatkowych elementów infrastruktury wskazanych w cenniku, np. mat poślizgowych, czy stanowisk warsztatowych w budynku administracyjno-biurowym, samochodu spółki, o ile te dostępne są w danym momencie.

§ 6

Szkolenia z zakresu doskonalenia jazdy

Usługa szkoleń z zakresu doskonalenia nauki jazdy jest świadczona przez Instruktora – pracownika TORU przy użyciu samochodu TORU lub wskazanego przez Użytkownika. W przypadku użycia samochodu wskazanego przez Użytkownika zobowiązany on jest dostarczyć na teren TORU pojazd w dobrym stanie technicznym, z aktualnym badaniem technicznym, posiadającym aktualną polisę OC odnośnie pojazdów, co do których przepisy prawa stawiają wymóg posiadania takich badań i polis – brak spełnienia tych wymogów odnośnie pojazdów, co do których przepisy prawa stawiają wymóg posiadania takich badań i polis, uniemożliwia skorzystanie z usługi przy użyciu danego pojazdu. W przypadku chęci odbycia jazd szkoleniowych z własnym Instruktorem, nie będącym pracownikiem TORU, stosuje się zapisy powyższe, z tym zastrzeżeniem, że osoba pełniąca rolę Instruktora odpowiada za szkody wyrządzone przez Użytkownika solidarnie z Użytkownikiem.

§ 7

Zawody sportowe

 1. Sporty motorowe, prezentacje, pokazy, imprezy sportowo – rekreacyjne, prezentacje, pokazy itp. organizowane są na TORZE przez Spółkę lub Organizatorów na podstawie umów wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 1 Umowy. Sposób organizacji wyżej wymienionych zdarzeń określony będzie szczegółowo w odrębnych regulaminach. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą w takim wypadku zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przestrzegania poleceń pracowników TORU.
 2. Osoby uczestniczące w imprezach samochodowych, kartingowych czy motocyklowych zobowiązane są do:

a) poruszania się samochodem, gokartem, motocyklem, skuterem wyłącznie po wyznaczonej nitce TORU i torze jazd próbnych wyłącznie w wyznaczonym przez TOR lub Organizatora czasie. Poza tymi miejscami gokart, motocykl, skuter musi być pchany lub przewożony na specjalnym wózku;

b) w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy natychmiastowego powiadomienia o tym zespołu medycznego zabezpieczającego zawody;

c) przestrzegania przepisów p.poż i ochrony środowiska w parku maszyn: posiadania gaśnicy proszkowej,
nie używania otwartego ognia,

stosowania sprawnych urządzeń elektrycznych posiadających znak bezpieczeństwa „B” zgodnie z instrukcją,

informowania przedstawicieli TORU lub Organizatora o wszelkich naruszeniach przepisów p.poż i pojawiających się zagrożeń pożarowych,

w przypadku zaistnienia pożaru do bezzwłocznego powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej pod numerem 998 lub 112) i przedstawiciela TORU;

d) przestrzegania tzw. ciszy nocnej. W godzinach 22.00 – 6.00 zabrania się uruchamiania w parku maszyn silników samochodów, gokartów, motocykli, skuterów;

e) stosowania się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli TORU lub Organizatora (sędziów i pozostałych osób funkcyjnych).

 1. Osoby, niestosujące się do niniejszego Regulaminu, podlegają pouczeniu lub karom zgodnym z Taryfikatorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, niezależnie od innych kar i konsekwencji wynikających z niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

Imprezy samochodowo-motorowe

 1. Osoby uczestniczące w Popularnych Imprezach Samochodowych zobowiązane są do:

a) poruszania się samochodem wyłącznie wyznaczoną trasą (wskazaną w podanej do wiadomości uczestników mapce sytuacyjnej );

b) poza nitką TORU obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h na całym terenie obiektu;

c) przestrzegania przepisów p. poż i ochrony środowiska;

informowania przedstawicieli TORU lub Organizatora o wszelkich naruszeniach przepisów p.poż i pojawiających się zagrożeniach pożarowych;

w przypadku zaistnienia pożaru do bezzwłocznego powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej pod numerami telefonu 998 lub 112 i przedstawiciela TORU lub Organizatora;

d) w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej należy dokonać niezbędnych czynności i w razie konieczności niezwłocznie powiadomić Pogotowie Ratunkowe pod numerem telefonu 999 lub 112;

e) stosowania się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli TORU lub Organizatora (sędziów i pozostałych osób funkcyjnych).

 1. Osoby, niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, podlegają pouczeniu lub karom zgodnym z Taryfikatorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu lub zastrzeżonym w Regulaminach Imprezy, niezależnie od innych kar i konsekwencji wynikających z niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9

Jazdy wolne

 1. Osoby korzystające z jazd wolnych samochodami, gokartami, motocyklami i skuterami zobowiązane są do:

a) poruszania się po torze w jednym kierunku i wyłącznie po wyznaczonej trasie;

b) stosowania w czasie jazdy kasków ochronnych i odpowiedniej odzieży ochronnej;

c) zachowania ostrożności;

d) stosowania się do poleceń osoby prowadzącej lub nadzorującej jazdy, osoby funkcyjnej, pracownika TORU;

e) wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania warunków korzystania z TORU i zwolnieniu TORU z odpowiedzialności za skutki tego korzystania, bezpośrednio przed korzystaniem z toru;

f) posiadania i przedstawienia do kontroli wymaganych dokumentów przy składaniu wypełnionego oświadczenia;

 1. Osobom korzystającym z jazd wolnych zabrania się:

a) samowolnej zmiany kierunku jazdy;

b) jazdy inną niż wyznaczona trasą;

c) jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków o podobnym działaniu.

 1. Osoby prowadzące lub nadzorujące jazdy wolne, osoby funkcyjne, pracownicy TORU zobowiązane są do:

a) sprawowania ciągłego nadzoru nad jazdami wolnymi;

b) zabezpieczania toru jazd wolnych przed dostępem osób niepowołanych;

c) pobrania opłaty za korzystanie z toru zgodnej z Cennikiem oraz wydania potwierdzenia wpłaty;

d) sprawdzenia prawidłowości wypełnienia oświadczenia i zgodności danych w nim zawartych z przedstawionymi dokumentami.

 1. Osoby prowadzące lub nadzorujące jazdy wolne, osoby funkcyjne, pracownicy TORU mają prawo do:

a) podziału uczestników jazd na grupy w czasie korzystania z toru;

b) wstrzymania przyjmowania osób zainteresowanych skorzystaniem z toru ze względów bezpieczeństwa przy dużej liczbie uczestników jazd.

 1. O maksymalnej ilości uczestników przebywających jednocześnie na torze decyduje osoba prowadząca lub nadzorująca jazdy wolne, osoba funkcyjna, pracownik TORU. Pozostali muszą znajdować się poza obrębem toru (za bramą) lub w części serwisowej, w zależności od szczegółowego ustalenia.
 2. Osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, warunków korzystania z toru lub poleceń osoby prowadzącej, nadzorującej jazdy, osoby funkcyjnej, pracownika TORU mogą zostać usunięte z toru niezależnie od innych kar i konsekwencji wynikających z niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

Jazdy treningowe – sport motocyklowy – motocykle i skutery

 1. Osoby korzystające z TORU w celu prowadzania jazd treningowych motocyklami lub skuterami zobowiązane są do:

a) przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie TORU;

b) zgłoszenia zapotrzebowania korzystania z toru co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem;

c) wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania warunków korzystania z toru oraz Regulaminu korzystania z TORU bezpośrednio przed korzystaniem z TORU;

d) wniesienia opłaty za korzystanie z TORU zgodnej z Cennikiem i zachowania potwierdzenia wpłaty do kontroli;

e) zamknięcia bramy wjazdowej na tor celem niedopuszczenia na tor osób postronnych;

f) zapewnienia warunków bezpieczeństwa p.poż. i opieki medycznej.

 1. Osoby nadzorujące jazdy treningowe, osoby funkcyjne, pracownicy TORU mają prawo do:

a) podziału uczestników jazd na grupy w czasie korzystania z TORU;

b) wstrzymania przyjmowania osób zainteresowanych skorzystaniem z TORU ze względów bezpieczeństwa przy dużej liczbie uczestników jazd.

 1. O maksymalnej ilości uczestników przebywających jednocześnie na torze decyduje osoba prowadząca lub nadzorująca jazdy wolne, osoba funkcyjna, pracownik TORU. Pozostali muszą znajdować się poza obrębem toru (za bramą) lub w części serwisowej, w zależności od szczegółowego ustalenia.
 2. Osoba niepełnoletnia może korzystać z jazd treningowych wyłącznie w czasie obecności opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej pisemnie przez tego opiekuna i za jego zgodą.

§ 11

Jazdy treningowe sport kartingowy

 1. Na TORZE możliwe jest korzystanie z aktywności kartingowych, polegających na prowadzeniu treningów grupowych oraz indywidualnych, testów i treningów przed startami sportowymi. Możliwe jest przy tym zarówno korzystanie z własnego sprzętu, jak i jego wynajem od Instruktora współpracującego ze Spółką.
 2. Osoby korzystające z TORU w celu prowadzenia jazd treningowych gokartami zobowiązane są do:

a) przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie TORU;

b) zgłoszenia zapotrzebowania korzystania z toru co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem;

c) wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania warunków korzystania z toru oraz Regulaminu korzystania z TORU bezpośrednio przed korzystaniem z TORU;

d) wniesienia opłaty za korzystanie z toru zgodnej z Cennikiem i zachowania potwierdzenia wpłaty do kontroli;

e) zagwarantowanie nadzoru nad jazdami treningowymi przez osobę posiadającą uprawnienia trenera lub instruktora;

f) dopuszczenie do jazdy osób i gokartów, które spełniają warunki określone w Regulaminie TORU;

g) zamknięcia bramy wjazdowej na tor celem niedopuszczenia na tor osób postronnych;

h) zapewnienia warunków bezpieczeństwa p.poż. i opieki medycznej określonych w wyżej wymienionych regulaminach.

 1. Osoby korzystające z jazd na gokartach będących własnością TORU zobowiązane są:

a) uiścić opłatę zgodną z obowiązującym Cennikiem;

b) poruszać się po torze w jednym kierunku i wyłącznie po wyznaczonej trasie;

c) zachować ostrożność;

d) stosować się do wskazówek, poleceń oraz nakazów osoby prowadzącej jazdy, osoby funkcyjnej, pracownika TORU;

e) zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy;

f) znacznie ograniczyć prędkość poruszając się drogą zjazdową do boksu;

g) stosować kask ochronny oraz obuwie odpowiednie do kierowania pojazdem (zakaz jazdy w klapkach i obuwiu luźnym);

h) zabezpieczyć wszystkie ruchome części garderoby oraz spiąć długie włosy;

i) korzystać z pojazdów TORU w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub zagrożenia takim uszkodzeniem.

§ 12

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych i rekreacyjno-wystawienniczo-wystawowych realizowanych przez Spółkę

 1. Zasady korzystania z TORU w trakcie imprez realizowanych na terenie TORU określa Regulamin konkretnej Imprezy, o ile taki ustalono.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, o którym mowa w ust. 1, lub w razie braku takiego regulaminu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są do:

a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego;

b) podporządkowania się poleceniom organizatora, służb ochrony;

c) korzystania z urządzeń znajdujących się na obiekcie zgodnie z ich przeznaczeniem;

d) nie wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia służbowe);

e) powiadomienia służby ochrony w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

f) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód służbom ochrony.

 1. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 2. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie niezwłocznie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 3. W razie ujawnienia wyżej wymienionych przedmiotów w trakcie Imprezy może zostać orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w ust. 5 Regulaminu, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
 4. Przedmioty zabronione w trakcie Imprezy zgodnie z jej Regulaminem, których posiadanie nie jest zabronione przez prawo, uczestnik może złożyć na czas Imprezy do depozytu, na zasadach określonych w regulaminie depozytu.
 5. Zabrania się wstępu na teren Imprezy osobom ze zwierzętami, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników Imprezy, np. psów bez kagańca. Opiekun zwierzęcia powinien posiadać torebkę na odchody. W przypadku, gdyby doszło do zanieczyszczenia przez zwierzę terenu Imprezy, opiekun psa winien natychmiast je posprzątać.
 6. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania
  Imprezy poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe, służby medyczne, Straż Pożarną i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

 1. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
 4. Szczegółowe zasady postępowania uczestników Imprezy w przypadku ewakuacji zostaną podane do publicznej wiadomości.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazuje się prowadzenia wymienionych czynności pod groźbą usunięcia z terenu Imprezy:

a) zakazane jest prowadzenie na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności promocyjnej, handlowej lub innej zarobkowej bez autoryzacji Organizatora;

b) zakazane jest używanie na terenie Imprezy otwartego ognia pod jakąkolwiek postacią, a to m. in. rozpalania: ognisk, grillów, palników gazowych itp. Zakaz nie obowiązuje na terenie uprawnionych przez Organizatora punktów nieautoryzowanych przez Spółkę. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu, zostaną natychmiastowo usunięte z terenu Imprezy;

c) zakazane jest wnoszenie i spożywanie na terenie Imprezy napojów alkoholowych zakupionych poza uprawnionymi przez Organizatora punktami gastronomicznymi ;

d) zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, w tym pojazdów uczestników i organizatorów, itp.;

e) zakazane są nieautoryzowane przejazdy kołowymi modelami zdalnie sterowanymi, loty wszelkiego rodzaju jednostkami latającymi, takimi jak drony, modele latające, latawce ect., jak również instalowanie i rozkładanie wzwyż na terenie Imprezy urządzeń przekraczających 30 m wysokości, takich jak dźwigi, urządzenia hds, zwyżki ect. Takie loty oraz urządzenia mogą być przeprowadzone i rozkładane wyłącznie w porozumieniu ze Spółką;

f) zakazane jest organizowanie licytacji, głośne odtwarzanie muzyki oraz organizowanie występów i innych form zabawowych, w tym konkursów i licytacji bez zgody Spółki.

 1. Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo do używania i rozprowadzania wśród osób przebywających na terenie Imprezy wszelkich elementów identyfikacyjnych, takich jak identyfikatory, karty, legitymacje, karty ID, opaski identyfikacyjne na rękę, hologramy, smycze itp. personalne kontrolery. Spółka zastrzega sobie prawo do konfiskaty nieautoryzowanych elementów identyfikacyjnych osobom, które się nimi posługują. Osoby, posługujące się nieautoryzowanymi elementami identyfikacyjnymi, będą wzywane przez Służby Porządkowe do bezwzględnego opuszczenia terenu Imprezy.
 2. Spółka jest uprawniona do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wejście na teren Imprezy jest jednoznaczne ze zgodą na rejestrowanie wizerunku oraz na wykorzystanie go na wszelkich polach eksploatacji w ramach dozwolonego użytku.
 3. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na lokalizację Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 4. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a) kontrolowania elementów identyfikacyjnych osób przebywających na terenie Imprezy;

przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione na mocy niniejszego Regulaminu;

b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

c) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, 4 wyłącznie na podstawie odrębnych, określonych ustawowo uprawnień w szczególności na zasadach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm i ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. poz. 628 i 1165, z 2014 r. poz. 24 i 1199 oraz z 2016 r. poz. 90)

d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;

e) demontowania instalacji sygnałów dźwiękowych naruszających przepisy niniejszego Regulaminu. Np. bezprawnie instalowanych tub i megafonów zakłócających przebieg imprezy.

 1. Spółka Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu osób uczestniczących w konkursach sprawnościowych przeprowadzanych podczas Imprezy, w tym wynikający z łamania zasad regulaminu. Osoby biorące udział w wyżej wymienionych konkursach i wszelkich innych działaniach, jakie podejmują na Imprezie, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Imprezy, w tym w pojazdach znajdujących się na terenie Imprezy, z wyjątkiem rzeczy oddanych jej do depozytu zgodnie z regulaminem tego depozytu.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
 4. Wszelkie prawa do nazwy, logo, materiałów graficznych, dźwiękowych i telewizyjnych Imprezy są zastrzeżone na rzecz Spółki.
 5. Spółka może całość lub część swoich uprawnień i obowiązków związanych z realizacją Imprezy przenieść na osoby trzecie, w szczególności podmioty realizujące Imprezę na jej zlecenie.

§ 13

Organizacja innych zewnętrznych imprez rekreacyjno-sportowych, w tym dla użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych typu zloty pojazdów markowych, dla dzieci i młodzieży w sportach motorowych

 1. Osoby fizyczne lub prawne korzystające z obiektu w celu organizacji innych imprez (Organizatorzy) zobowiązani są do spełnienia następujących warunków:

a) zgłoszenia zapotrzebowania korzystania z obiektu co najmniej z 3-tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym Organizator wyraża zgodę i upoważnia Spółkę do publikacji informacji o Imprezie w Kalendarzu Wydarzeń Toru ;

b) przedstawienia przed podpisaniem umowy zaplanowanego programu Imprezy i jej Regulaminu zabezpieczającego interesy TORU i Spółki w związku z realizacją Imprezy co najmniej w stopniu wskazanym w § 13 Regulaminu;

c) podpisania ze Spółką stosownej umowy określającej szczegółowo warunki i zasady organizacji i uczestnictwa w Imprezie;

d) wypełnienia i podpisania stosownych oświadczeń o przyjęciu do wiadomości i stosowania warunków korzystania z TORU oraz Regulaminu korzystania z TORU, a także Regulaminu Imprezy przez uczestników imprezy bezpośrednio przed korzystaniem z toru;

e) wniesienia opłaty za korzystanie z obiektu wg umowy zawartej ze Spółką;

f) dopuszczenia do jazdy osób i pojazdów, które spełniają warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym” odnośnie pojazdów, co do których przepisy prawa stawiają takie wymogi, w przypadku jazdy na gokartach Organizator może zdecydować o dopuszczeniu do jazd osób nie posiadających uprawnień, czyniąc to wyłącznie na własną, pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność;

g) zamknięcia bramy wjazdowej na tor oraz bramki oddzielającej tor od widowni celem niedopuszczenia na TOR osób postronnych.

 1. Organizator ubezpiecza Imprezę w zakresie, OC organizatora i NNW uczestników o minimalnej sumie ubezpieczenia wskazanej w umowie zawartej ze Spółką.
 2. Organizator zapewnia warunki bezpieczeństwa p.poż. i opieki medycznej.
 3. Organizator zobowiązuje się do ustawienia pojazdów oraz rozstawienia pawilonów i namiotów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez koordynatora technicznego TORU.
 4. Organizator zobowiązuje się, że uczestnicy Imprezy nie będą spożywać ani nie będą pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Na terenie TORU obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznaczonymi przez Spółkę.
 5. Organizator zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przez uczestników zakazu wszelkiego rodzaju jazd ekstremalnych, prób typu „palenie gumy”, „kręcenia bączków” itp. na terenie całego TORU.
 6. Organizatora i wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz parkowania pojazdów uczestników wyłącznie w wyznaczonych przez koordynatora technicznego TORU miejscach.
 7. Organizator zabezpiecza wjazd na tor oraz wejście na trybuny przed dostępem osób niepowołanych. Organizator we własnym zakresie dokonuje sprawdzenia legitymacji/uprawnień konkretnych osób do wejścia na Tor w ramach organizowanej przez siebie Imprezy.
 8. Organizator ponosi ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne wypadki i obrażenia itp. uczestników Imprezy i osób trzecich mające miejsce w czasie Imprezy.
 9. Organizator zobowiązuje się do uporządkowania wykorzystywanego zgodnie z umową terenu po Imprezie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tereny zielone, jak również pokrycie ze środków własnych wszelkich szkód wyrządzonych na rzecz mienia należącego do TORU w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia Imprezy.
 10. TOR wyznacza koordynatora technicznego odpowiedzialnego za egzekwowanie i nadzór nad realizacją przez Organizatora warunków umowy. W przypadku niedopełnienia warunków umowy ma on upoważnienie do przerwania i zakończenia Imprezy. Zawiadamia o tym Organizatora, który zobowiązany jest do zastosowania się do tego polecenia. W takim przypadku Organizator nie otrzymuje zwrotu opłaty za korzystanie z obiektu.
 11. Sprawy sporne, mogące wynikać na tle wykonania umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Spółki.
 12. Organizator i uczestnicy zobowiązują się do nie wszczynania w stosunku do Spółki żadnych roszczeń cywilno-prawnych z tytułu poniesionych strat materialnych i uszczerbków na zdrowiu lub życiu.
 13. Organizator bierze całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z korzystania z obiektu TORU oraz organizacji Imprezy / zlotu.
 14. Organizator wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu imprezy przez Spółkę w sposób nie naruszający dóbr
  osobistych uczestników Imprezy i wykorzystanie uzgodnionych z Organizatorem, tak powstałych
  materiałów z rejestracji (zdjęć, materiałów VIDEO) w portfolio Spółki prezentującym działalność TORU, a w
  związku z tym Organizator zapewni wstęp na imprezę osobie upoważnionej przez Spółkę do stworzenia
  materiałów.
 15. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy z zastrzeżeniem, że wykorzystanie tak powstałych materiałów, zawierających utrwalony na nich wizerunek obiektu TORU i jego infrastruktury, w tym położonych na nim budynków, w działalności promocyjnej, wymaga pisemnej zgody Spółki.

§ 14

Warunki korzystania z TORU przez widzów

 1. Osoby przebywające na terenie TORU w charakterze widzów oraz osoby towarzyszące korzystającym z obiektu zobowiązane są do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku imprez biletowanych lub zamkniętych, osoba wchodząca na TOR jest obowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej dowód wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
 3. Osoby przebywające na TORZE zobowiązane są zachować dowód wstępu. Służby porządkowe mają prawo kontroli dowodów wstępu w każdym czasie trwania zawodów lub Imprezy. Służby porządkowe mają prawo wydalenia z TORU osoby, która w czasie trwania biletowanych zawodów lub Imprezy nie okaże dowodu wstępu.
 4. Osoba nietrzeźwa, stwarzająca ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa oraz osoba, która odmówiła poddania się kontroli nie ma prawa wejścia ani przebywania na TORZE i zostanie z obiektu wydalona bez prawa żądania zwrotu jakichkolwiek należności, w szczególności kosztów biletu.
 5. Widzowie zawodów kartingowych, motocyklowych, Popularnych Imprez Samochodowych i innych imprez wymienionych w Regulaminie oraz osoby towarzyszące korzystającym z obiektu zobowiązani są w szczególności do:

a) przebywania w czasie pobytu na obiekcie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;

b) przestrzegania bezwzględnie zakazu wchodzenia na płaszczyznę toru, przekraczania ogrodzenia toru;

c) zachowania szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po całym terenie TORU;

d) stosowania się do poleceń lub nakazów osób funkcyjnych, pracowników TORU, służb porządkowych, zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz spikera zawodów.

 1. Widzom i osobom towarzyszącym korzystającym z TORU zabrania się:

a) przebywania w miejscach innych niż do tego przeznaczone;

b) wnoszenia i posiadania na terenie TORU: napojów alkoholowych, broni, wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, ogni sztucznych, rac, świec dymnych i innych środków pirotechnicznych, butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji i służby porządkowe, urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db, drzewców do flag i transparentów;

c) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren toru, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac;

d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób;

e) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. tor, depo, park maszyn zamknięty, wewnętrzne pomieszczenia TORU, pomieszczenia służbowe, wchodzenie lub przechodzenie przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku: płoty, mury, ogrodzenia toru, urządzenia oświetleniowe, maszty, drzewa, pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania, sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Spółki;

f) zaśmiecania obiektu w inny sposób;

g) wywieszania na ogrodzeniach toru i trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych;

h) przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Spółki.

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w czasie przebywania na terenie obiektu straty w mieniu i zdrowiu.

§ 15

Warunki korzystania z TORU przez przedstawicieli mediów

 1. Przedstawiciele prasy, radia, telewizji i innych mediów mogą przebywać na terenie TORU, jeżeli posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Spółkę lub Organizatora. Osoby te zobowiązane są nosić w widocznym miejscu identyfikatory wydane przez Spółkę lub Organizatora oraz być ubranym w kamizelkę ostrzegawczą. Warunki otrzymania karty akredytacyjnej i wyżej wymienionych identyfikatorów oraz szczegółowe zasady poruszania się po obiekcie i terenie toru są oddzielnie ustalane dla każdej Imprezy.
 2. Akredytowani na obiekcie przedstawiciele mediów zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania Regulaminu korzystania z TORU, regulaminów i imprez (jeśli obowiązują), ustalonych zasad poruszania się po obiekcie, w szczególności po płaszczyźnie toru oraz poleceń i nakazów osób funkcyjnych, pracowników TORU podczas wykonywania swych działań.
 3. Przedstawiciele prasy, radia, telewizji i innych mediów mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub dźwięk podczas zawodów lub imprezy tylko wtedy, kiedy uzyskali przed rozpoczęciem zawodów lub imprezy zgodę Spółki lub osoby wyznaczonej przez niego i odpowiedzialnej za kontakt z mediami, ewentualnie otrzymali zgodę organizatora innej imprezy rekreacyjno-sportowej w przypadku korzystania z obiektu przez osobę fizyczną lub prawną.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień ust. 1 i 2 Regulaminu lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa osoby w tym punkcie wymienione zostaną niezwłocznie pozbawione akredytacji i usunięte z terenu TORU oraz będą zobowiązane do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z TORU SILESIA RING

§ 16

 1. Osoby korzystające z Infrastruktury TORU znają, rozumieją i godzą się na ryzyko podejmowane w ramach prowadzonej przez siebie aktywności dotyczącej dyscyplin sportowych uprawianych na terenie TORU. Dotyczy to w szczególności zawodów sportowych, rywalizacji pomiędzy Użytkownikami oraz jazd treningowych i wolnych.
 2. Korzystanie z TORU odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Spółki.
 3. Spółka odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w majątku Użytkowników i Gości TORU, w tym widzów i przedstawicieli mediów z jej wyłącznej winy. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na obiekcie i osoby korzystające z obiektu do niniejszego Regulaminu oraz poleceń, nakazów, wskazówek i instruktażu osób funkcyjnych, pracowników TORU oraz służb porządkowych.
 4. Wstęp na TOR następuje pod warunkiem zwolnienia Spółki z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej umyślnej winy Spółki. Wzór oświadczenia w tym przedmiocie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby korzystające z TORU ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdów, których używają lub które wprowadzają na teren TORU i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu.
 6. Osoby korzystające z Infrastruktury TORU ponoszą także pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu spowodowanych przez nie zniszczeń mienia znajdującego się na TORZE oraz naruszenia stanu infrastruktury TORU, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami i trasami, zgodnie z cennikiem, uwzględniającym aktualne wartości rynkowe szkód wyrządzonych w infrastrukturze Toru i zryczałtowanych kosztów ich usunięcia, zamieszczonym w załączniku do niniejszego Regulaminu. Wszystkie pozostałe szkody i koszty ich usunięcia, które nie zostały uwzględnione w Cenniku zostaną oszacowane odrębnie z uwzględnieniem ich wartości rynkowej. Każda osoba znajdująca się na terenie TORU ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie szkody wyrządzone Spółce lub podmiotom trzecim.
 7. W przypadkach drastycznego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy naruszenie to stanowi jednocześnie naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa Spółka zastrzega sobie prawo powiadomienia służb porządkowych, Straży Miejskiej, Policji, a w ostateczności, w celu ochrony dóbr osobistych Spółki, TORU, Organizatora lub egzekwowania należności za poniesione straty, wystąpienia na drogę sądową wobec uczestnika / sprawcy zdarzenia.
 8. Spółka ma prawo przerwania lub zawieszenia wykonania konkretnej Imprezy lub usługi w uzasadnionych wypadkach podyktowanych w szczególności względami bezpieczeństwa i dbałością o bezpieczeństwo, zdrowie i życie osób korzystających z TORU, niezależnie od formy i podstawy tego korzystania. W szczególności do ich przerwania lub zawieszenia może dojść w przypadku zdarzeń nagłych uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z TORU, jak wystąpienie kolizji lub wypadku, zanieczyszczenie powietrza lub powierzchni TORU, uwolnienie substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego lub zagrażających temu zdrowiu i życiu, w szczególności łatwopalnych, zagrażających eksplozją. Zawieszenie świadczenia usług następuje na okres usunięcia przyczyny zawieszenia. W odniesieniu do umów zawieranych z Organizatorami w przypadku powyższym Organizatorowi nie przysługują wobec Spółki żadne roszczenia.
 9. W odniesieniu do umów zawartych z konsumentami, gdy z uwagi na okres zawieszenia, wykonanie usługi przez Spółkę nie jest możliwe w planowanym dniu jej realizacji, a przyczyna zawieszenia nie jest wynikiem wystąpienia siły wyższej i powstała bez winy usługobiorcy, a z wyłącznej winy Spółki, usługa może zostać zrealizowana w innym uzgodnionym terminie.

DANE OSOBOWE, WIZERUNKI

§ 17

 1. Każdy użytkownik TORU, jego Gość, w tym widz i przedstawiciel mediów przyjmuje do wiadomości, wyraża zgodę akceptuje fakt, że Imprezy odbywające się na TORZE mogą być utrwalane metodą fotograficzną oraz audio / video, zarówno dla celów archiwalnych, promocyjnych, jak i dla celów dokumentacyjnych na potrzeby ustalenia przebiegu zdarzeń na TORZE i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom tych wydarzeń i Użytkownikom TORU (na terenie TORU zainstalowany jest system monitoringu przemysłowego), a uczestnicząc w danej Imprezie uczestnik w ramach utrwalania jej przebiegu zezwala także na utrwalanie w dowolnej formie i dowolną techniką jego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w Imprezie i:

a) wykorzystanie utworów i nośników, na których wizerunek utrwalono w zakresie dozwolonego użytku wskazanego w art. 81 ust.2 ustawy oz 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w dowolnych celach dokumentacyjnych, promocyjnych, archiwizacyjnych Imprezy i jej Organizatorów. Powyższa zgoda dotyczy zarówno utrwalania przebiegu Imprezy w związku z zapewnieniem jej bezpieczeństwa (jak w przypadku imprez masowych), jak i utrwalania przez Spółkę, Organizatora Imprezy lub podmioty z nimi współpracujące w celach nie związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa Imprezy (w szczególności w celu transmisji telewizyjnej, internetowej, retransmisji itp.). Spółka lub Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika Imprezy lub innej osoby przebywającej na terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie w każdej formie (licencja niewyłączna) z uprawnieniem do udzielania sublicencji oraz do wykonywania i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do efektów wyżej wymienionego utrwalenia,

b) wykorzystanie wizerunku uczestnika jako dotyczących go danych osobowych, w celu identyfikacji na podstawie tego wizerunku jego osoby w razie potrzeby ustalenia przebiegu zdarzeń na TORZE ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku wystąpienia na TORZE zdarzenia zagrażającego temu bezpieczeństwu z udziałem uczestnika.

 1. Dane osobowe Użytkowników TORU, w szczególności dane zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 16 ust. 4 Regulaminu, wizerunki, o których mowa w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez Spółkę w celach realizacji usług o korzystanie z TORU zgodnie z niniejszym Regulaminem (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) i na podstawie zgody osób, których dotyczą ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO), w tym na ich wykorzystanie w zakresie wskazanym w ust. 1 punkcie a) i b) .
 2. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w ust. 2, obejmuje dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty roku urodzenia, a w przypadku, gdy oświadczenie składane jest przez przedstawiciela lub opiekuna prawnego użytkownika, wyżej wymienione dane zarówno przedstawiciela / opiekuna, jak i podopiecznego. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – także wizerunki osób.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę lub podmioty działające na jej zlecenie w ramach celu przetwarzania na czas niezbędny do realizacji celu:

a) w przypadku danych z oświadczeń – do czasu realizacji rozwiązania i rozliczenia stosunku prawnego stanowiącego podstawę realizacji usług, a po tym czasie w ramach prawnie usprawiedliwionego
interesu Spółki jako Administratora danych, do upływu terminów przedawnienia roszczeń

związanych z realizacją tych usług, nie dłuższy niż okres w jakim Spółkę zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z ich realizacją;
b) w przypadku danych o których mowa w ust. 1 powyżej – w ramach prawnie usprawiedliwionego

interesu Spółki jako Administratora danych, do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z TORU w ramach zdarzenia, w czasie którego utrwalono wizerunek , nie dłuższy niż 60 dni od zdarzenia;

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Silesia Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o.), z siedzibą w Kamieniu Śląskim, 47-

325 Kamień Śląski, ul. Lotnicza 5-7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000738530 (akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy – KRS), o nadanym REGON: 932930766, NIP: 8942765250, (zwana dalej: Administratorem lub Spółka) Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora: 47-325 Kamień Śląski ul. Lotnicza 5-7

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że podanie danych zawartych w formularzu oświadczeń, o których mowa § 16 ust. 4 oraz w § 17 ust. 1 pkt b) w Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług świadczonych na TORZE.
 1. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Spółka będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Spółkę czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
 2. Spółka w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym swoim podwykonawcom, zleceniobiorcom, partnerom w prowadzeniu działalności na TORZE. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Spółki.
 3. Z przysługujących wobec Administratora danych uprawnień osoba której dane dotyczą, może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Silesia Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o,), ul. Lotnicza 5-7,47-325 Kamień Śląski, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 697 190 477
 1. Uczestnik może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Spółkę lub Organizatora jego partnerów oraz sponsorów TORU w celach marketingowych oraz informacji na temat oferty TORU Imprez i innych wydarzeń sportowych organizowanych przez wyżej wymienione podmioty, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług objętych niniejszym Regulaminem jest Spółka, a w przypadku danych zbieranych bezpośrednio przez Organizatora – Organizator.

REKLAMACJE

§ 18

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia skorzystania z usługi lub zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Spółki: Silesia Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o.), ul. Lotnicza 5-7,47-325 Kamień Śląski,
 2. Spółka rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 17.02.2017 r.
 2. W sprawach w Regulaminie nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zasad ogólnych bezpieczeństwa, ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, innych odrębnych ustaw i przepisów szczególnych.
 3. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mają skutku w odniesieniu do praw Użytkowników będących Konsumentami i usług przez nich nabytych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.
 4. Zastrzeżenie o braku skutku zmian Regulaminu w stosunku do usług nabytych przed tą zmianą nie dotyczy sytuacji, w której zmiana podyktowana jest zmianą przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym. W takim przypadku nowe lub zmienione zapisy Regulaminu wchodzą w życie w odniesieniu do wszystkich umów w dniu wskazanym w ustawie.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od wejścia w życie zmiany przez oświadczenie złożone Spółce na adres: Silesia
  Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o.) ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski. W przypadku odstąpienia od Umowy umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone Konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na konto bankowe Konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik do Regulamin toru i obiektu SILESIA RING

Cennik obciążających Użytkowników Toru szkód wyrządzonych w infrastrukturze Toru i zryczałtowanych

kosztów ich usunięcia, wydany na podstawie § 16 ust. 6 Regulamin toru i obiektu SILESIA RING

Cennik wchodzi w życie z dniem 01.02.2024r.