Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH VOUCHERÓW SILESIA RING

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zarządcą programu sprzedaży i realizacji voucherów jest firma Silesia Ring Sp. z o. o. sp. k.,
z siedzibą w Kamieniu Śląskim, ul. Lotnicza 5 – 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000738530, NIP: 8942765250 i REGON: 932930766      

Niniejszy dokument określa zasady zakupu oraz realizacji towarów i voucherów, a także prawa i obowiązki Użytkowników serwisu www.silesiaring.pl .

Każdy Użytkownik, będący klientem portalu zakupowego Silesia Ring oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a co za tym idzie będzie stosował się jego postanowień.

Zakup towarów jest równoznaczny z akceptacją na świadczenie usług drogą elektroniczną,
w zakresie prowadzenia konta Użytkownika oraz innych usług świadczonych przez Silesia Ring
Sp. z o. o. sp. k., w tym programów promocyjnych.

Serwis www.silesiaring.pl stanowi własność firmy Silesia Ring Sp. z o. o. sp. k. Wszystkie elementy składowe serwisu w tym logotypy własne, nazwy własne, elementy graficzne, kod źródłowy strony  oraz oprogramowanie stanowią własność Zarządcy.

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 • TERMINOLOGIA

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w nim treści posiadają następujące znaczenie:

 • Zarządca – podmiot wskazany w §1.
 • Klient – osoba zawierająca umowę z Zarządcą;
 • Kalendarz Imprez – kalendarz na którym są wyszczególnione daty umożliwiające realizację Voucherów prezentowych, w tym uczestnictwo w Imprezach Open Track, Szkoleniach oraz realizację prezentów sprzedawanych przez Grupę Etna Sp. z o. o.;
 • Login – ciąg znaków umożliwiający identyfikację Użytkownika w serwisie www.silesiaring.pl ;
 • Hasło – unikalny ciąg znaków umożliwiający zalogowanie Użytkownika na Konto, dokonywania zakupów, administracji danych profilowych oraz rezerwacji terminów. Użytkownik jest odpowiedzialny za hasło i ewentualne następstwa jego przekazania osobom trzecim;
 • Kod vouchera – ciąg znaków umożliwiających identyfikację konkretnej usługi w systemie;
 • Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędnego do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usług Serwisu, w tym w szczególności polegających na możliwości zakupu Voucherów i Towarów;
 • Obdarowany – osoba fizyczna znajdująca się w posiadaniu Vouchera, która jest uprawniona do skorzystania z zakupionego Prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie. Obdarowanym może być sam Użytkownik, co nie wpływa na ważność Vouchera, ani uprawnienia osoby korzystającej z Prezentu;
 • Organizator – osoba, lub zespół osób reprezentujących Zarządcę w trakcie realizacji Prezentu na torze Silesia Ring.
 • Prezent – usługa świadczona przez Zarządcę, polega ona na możliwości odbycia przejazdu na torze Silesia Ring. Prezent może mieć charakter uczestnictwa w sesjach podczas Imprez Open Track, lub jazdach w Szkoleniach. Ilość sesji każdorazowo jest wyszczególniona na Voucherze, jedynym odstępstwem może być Voucher kwotowy, gdzie sam Obdarowany określa w jaki sposób zechce go zrealizować.
 • Realizacja Vouchera – proces polegający na dokonaniu przez Obdarowanego rezerwacji terminu spośród terminów wyszczególnionych w Kalendarzu Imprez, akceptacji postanowień Regulaminu, podpisaniu Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wykonania Prezentu bądź udostępnienia toru Silesia Ring w warunkach określonych w Regulaminie;
 • Regulamin – warunki świadczenia usług przez www.silesiaring.pl ;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika polegająca na założeniu konta;
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.silesiaring.pl, stanowiąca platformę internetową będącą własnością Zarządcy;
 •  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;
 • Termin – data realizacji prezentu, zgodnie z uprzednio dokonaną rezerwacją;
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Administratorem, w ramach Serwisu, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • Usługi – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, umożliwiające dokonywanie zakupu Voucherów i Towarów oraz wykorzystanie ich w sposób rzeczywisty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy o wykonanie Prezentu pomiędzy Klientem, a Zarządcą. Voucher uprawnia jego okaziciela do żądania od Administratora wykonania Prezentu, na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;
 • Zamówienie – dokonanie zakupu Towaru, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z procedurą dostępną w Serwisie.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Kliencie, należy rozumieć przez to również odpowiednio Obdarowanego oraz Użytkownika. Prawa, oświadczenia i zobowiązania Użytkownika dotyczą głównie elementów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (poprzez Serwis), natomiast prawa, oświadczenia i zobowiązania Klienta oraz Obdarowanego dotyczą głównie fizycznej realizacji Vouchera.

 • PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania
z zawartości Serwisu – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Zarządcę.

W Serwisie świadczone są Usługi pozwalające na zakup Towarów i Voucherów, umożliwiając ich realizację, polegającą na wykonaniu prezentu, tj. przejazdu samochodem dostępnym w ofercie oraz zgodnie z aktualnym stanem pojazdów Zarządcy.

Na podstawie zakupionego Vouchera, Obdarowany ma prawo do przejazdu na całości lub fragmencie toru Silesia Ring, samochodem, dostępnym w ofercie Zarządcy, a także odpowiednio do jego aktualnej dostępności, na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik, dokonując zakupu Towaru / Vouchera, potwierdza, że zapoznał się z opisem wybranego Prezentu oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest przy tym do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z Zarządcą oraz Realizacji Vouchera. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Przed dokonaniem zakupu Vouchera, Użytkownik zobowiązuje się do zaczerpnięcia wszelkich niezbędnych informacji, które dotyczą wieku, stanu zdrowia oraz kondycji psychofizycznej Obdarowanego, a także faktu posiadania przez osobę realizującą Voucher, dokumentów niezbędnych do jego wykorzystania, podanych w opisie Prezentu lub w Regulaminie. Jeśli Użytkownik po dokonaniu zakupu powziął informacje o osobie mającej zrealizować Voucher, że jego wykorzystanie może być dla danej osoby niebezpieczne, bądź w inny sposób negatywnie wpłynąć na stan zdrowia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zarządcę. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Vouchera. W przypadku gdy:

 • Użytkownik jest jednocześnie osobą realizującą Voucher – nie będzie wysuwał roszczeń związanych z doznaną szkodą w stosunku do Administratora;
 • Realizującym Voucher jest Obdarowany – Użytkownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za doznane szkody związane z wykorzystaniem Prezentu.

Poprzez realizację Vouchera, osoba przystępująca  do wykorzystania prezentu, oświadcza, że nie występują u niej jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do takowego działania, jest świadoma ponoszonej odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu oraz nie będzie wysuwała roszczeń w stosunku do Administratora w związku ze zrealizowaną usługą.

W sytuacji, w której Obdarowany nie może zrealizować zakupionego Vouchera z uwagi na niespełnienie warunków, zarówno jemu jak i Użytkownikowi, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Administratora, w tym w szczególności nie mogą oni domagać się zwrotu zapłaconej kwoty.

Klient/Obdarowany w zależności od wykupionego vouchera ma możliwość zmiany daty przyjazdu lub przedłużenia ważności vouchera, który został zakupiony w Serwisie Silesiaring.pl. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia datowanej imprezy Open Track na inny termin po uprzednim ustaleniu z Zarządcą lub przedłużenia o 180 dni uiszczając opłatę w wysokości 50% wartości vouchera (szkolenie / karta podarunkowa)

 • DODATKOWE INFORMACJE O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

Użytkownik zakładając konto na stronie domeny www.silesiaring.pl ma zapewnioną bezpłatną obsługę w ramach zakupów i kontrolowania profilu. Po stronie Zarządcy leży zabezpieczenie znajdujących się  danych personalnych Użytkownika. Zarządca dokłada wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia informacji dostarczonych przez Użytkownika, odpowiedniego zabezpieczenia transakcji walutowych oraz  zabezpieczenia strony domeny www.silesiaring.pl przed działaniem złośliwego oprogramowania. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji udostępniania danych logowania przez  Użytkownika osobom trzecim i wynikłym z tego powodu konsekwencjom. Po stronie Użytkownika leży również odpowiednie zabezpieczenie prywatnego sprzętu przed próbami uzyskania danych dostępowych do strony domeny www.silesiaring.pl.Aby skorzystać z serwisu www Użytkownik powinien spełnić następujące warunki:

 • posiadać komputer, lub urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci internet;
 • posiadać połączenie z siecią internet;
 • posiadać przeglądarkę stron www w aktualnej wersji, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenie SSL oraz JavaScript.
 • Posiadać aktywne konto elektroniczne (e-mail)

Zarządca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika mające na celu przywrócenie jego działania, odzyskania hasła, poprawienia jego funkcjonalności, lub zdiagnozowania przyczyny ewentualnej usterki Serwisu.

 • REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik rejestrując konto wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgód przy nim określonych, poza postanowieniami co do których wymagana jest odrębna zgoda. Złożenie rezerwacji bez zakładania konta Użytkownika również oznacza zgodę na związanie się z niniejszym Regulaminem i jego postanowieniami.      

Rejestracja konta polega na poprawnym uzupełnieniu wszystkich pół formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. Do dokonania rejestracji konieczne jest stworzenie loginu (tutaj możliwe jest użycie adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła, a także podanie danych osobowych, w tym telefonu i adresu poczty elektronicznej (o ile nie jest on zawarty w loginie). Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną.

Osoba zakładająca konto na Serwisie, powinna być pełnoletnia, lub posiadać zgodę opiekuna prawnego na dokonywanie czynności prawnych. Dane osobowe powinny być prawdziwe, podanie nieprawdziwych informacji może skutkować konsekwencjami prawnymi. Jeżeli Użytkownik świadomie przekaże dane do konta osobom trzecim, w tym rodzinie i znajomym będzie ponosił ewentualne konsekwencje związane z zakupem oraz niewłaściwą realizacja vouchera.

 • ZAKUP  I DOSTARCZENIE TOWARU

Zakup towaru ,jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz załączników do niego i zawarciem Umowy pomiędzy Zarządcą a Użytkownikiem. Za datę zawarcia umowy uznaje się moment wpłynięcia środków płatniczych na konto Zarządcy. W wyjątkowych sytuacjach Zarządca może zawrzeć umowę przed pojawieniem się środków na koncie, pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia dokonania przelewu przez Klienta.

Istnieje kilka możliwości zapłacenia za towar:

 • gotówką na miejscu;
 • kartą płatniczą na miejscu;
 • przelewem tradycyjnym;
 • poprzez system szybkich płatności IMOJE, bądź inny dostępny w serwisie.

W przypadku płatności za pomocą przelewu tradycyjnego, tytuł wpłaty powinien w jednoznaczny sposób identyfikować klienta i zakupiony przez niego towar. Zarządca dołoży wszelkich starań aby ułatwić poprawną weryfikację przelewu. Jeżeli w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta na koncie Silesia Ring nie pojawią się środki płatnicze, transakcję uznaje się za anulowaną.

Voucher oraz Towar jest dostarczany do klienta w jednej z wybranych postaci:

Voucher w formie elektronicznej zostaje wysłany do Klienta niezwłocznie po dokonaniu zakupu w Serwisie.

W przypadku Towaru prawdopodobnie dostępnego w magazynie przewidywany czas wysyłki zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. W przypadku Towaru prawdopodobnie niedostępnego w magazynie w chwili dokonywania Zamówienia przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi nie mniej niż 14 dni roboczych.

Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki Towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji  poszczególnych zamówień.

Zamówienia są realizowane na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towaru.W przypadku zakupu Prezentu poprzez Serwis Partnerski (www.autoprezent.pl), należy zapoznać się z Regulaminami obu serwisów. Zakup Prezentu na innej stronie niż www.silesiaring.pl wiąże się z akceptacją Regulaminu Serwisu Partnerskiego, jak i Serwisu www.silesiaring.pl .

 • REALIZACJA VOUCHERA

Voucher w zależności od wybranej imprezy ważny jest: jeden dzień – kupno vouchera Open Track wiąże się z wybraniem konkretnego terminu jazd lub ważny 365 dni od momentu złożenia zamówienia tą to m.in. szkolenia i karta podarunkowa w Serwisie www Zarządcy. Realizacja Prezentu jest możliwa na imprezach Open Track wg. uprzednio wykupionego datowanego vouchera Silesia Ring Open Track lub na edycjach szkoleń Silesia Ring wg. podanych dat w kalendarzu i wcześniejszej rejestracji / uzgodnieniu terminu z Instruktorem.

Terminy imprez Open Track, na których można zrealizować Voucher są widoczne w zakładce „Kalendarz imprez” w serwisie www.silesiaring.pl. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie Vouchera w czasie jego ważności. W gestii Klienta  jest dobranie dogodnego terminu z dostępnych w Kalendarzu imprez Open Track. Realizacja prezentów nie będzie odbywała się poza terminami wyszczególnionymi w Kalendarzu.

Realizacja Vouchera odbędzie się po uprzednim zarezerwowaniu terminu w serwisie www Zarządcy z min. 1-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli z przyczyny nie zależnej od Klienta realizacja nie odbyła się Zarządca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Voucher w dogodnym dla Klienta terminie podanym w zakładce Kalendarz na stronie www.silesiaring.pl . Zarządca nie ponosi kosztów ponownego dojazdu na tor Silesia Ring, ani innych kosztów z tym związanych.

Poprawna i uznana za ważną rezerwacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko osoby obdarowanej;
 • Kod znajdujący się na Voucherze, lub numer zamówienia;
 • Datę realizacji;
 • Dane kontaktowe z osobą obdarowaną (numer telefonu  i adres e-mail).

Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Kalendarzu realizacji Voucherów, które mogą wyniknąć z przyczyn niezależnych. W takiej sytuacji Zarządca dołoży wszelakich starań aby skontaktować się z Klientem, który dokonał już rezerwacji i wspólnie zostanie ustalony dogodny termin realizacji Vouchera.

Jeżeli w dniu realizacji osoba Obdarowania nie stawi się do realizacji i nie poinformuje Organizatora o braku możliwości dojazdu na tor, Voucher uznaje się za wykorzystany. Klient i osoba Obdarowana w takiej sytuacji nie mają prawa o ubieganie się o zwrot pieniędzy.

Osoba Obdarowana w dniu realizacji na miejscu powinna:

 • posiadać dokument tożsamości;
 • prawo jazdy kategorii B (tylko gdy prezent tego wymaga);
 • Voucher, lub inny dokument potwierdzający możliwość jego wykorzystania;
 • Zgodę Opiekuna Prawnego, gdy jest to wymagane (np. gdy osoba Obdarowana jest nieletnia).

Podczas realizacji prezentu osoba Obdarowana zobowiązana jest do dostosowania się do instrukcji udzielanych przez Organizatora oraz pracowników Toru Silesia Ring.

 Zarządca może odmówić realizacji Vouchera w wypadku gdy Osoba Obdarowana nie stosuje się do poleceń, nie podpisała oświadczenia udostępnionego w biurze, nie spełnia wymogów formalnych, lub jej stan psychofizyczny nie pozwala na realizację Prezentu (np. stan po spożyciu środków odurzających, alkoholu, etc.). W wyżej opisanym przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy i reklamacji usługi.

Zarządca może również odmówić realizacji Vouchera w sytuacji gdy stan zdrowia Klienta na to nie pozwala, lub gdy jazda może skutkować narażeniem zdrowia lub życia Obdarowanego. W takiej sytuacji Organizator umawia z Obdarowanym kolejny termin realizacji Vouchera.

Osoba obdarowana wraz z Klientem ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia wynajętych ruchomości i nieruchomości należących do Silesia Ring Sp. z o.o. sp. k. (w szczególności samochodu). W takiej sytuacji Zarządca może zażądać poniesienia kosztów naprawy pojazdu jeżeli istnieje taka możliwość, odkupienia uszkodzonego mienia (np. pojazdu, kasku, transpondera), lub zażądać naprawy na własny koszt (np. naprawa infrastruktury toru). Do zakresu uszkodzeń wlicza się również uszkodzenie hamulców i/lub opon w sytuacji brawurowej jazdy i nie stosowania się do instrukcji Organizatora.

Naruszeniem warunków realizacji Vouchera są:

 1. Dojeżdżanie do innych pojazdów na torze, tzw. jazda na zderzaku;
 2. Brawurowa jazda;
 3. Jazda w poślizgu, tzw. drifting;
 4. Przekraczanie prędkości w Pit Lane (limit 20 km/h)
 5. Zajeżdżanie drogi;
 6. Niestosowanie się do instrukcji Organizatora.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa oraz naruszenie zasad realizacji Vouchera (wymienione powyżej), które doprowadziły do szkody materialnej, lub zdrowotnej skutkują powstaniem odpowiedzialności.

Obdarowany ponosi winę za działania, w konsekwencji których doszło do powstania szkody bez znaczenia czy skutki przewidywał, czy też mógł przewidzieć. Jeśli oceniając obiektywnie jego działania mogły doprowadzić do powstania zagrożenia na torze, to aktualizuje się jednocześnie wina w działaniu Obdarowanego. W szczególności Obdarowany ponosi winę, jeśli korzysta z Prezentu w sposób wykraczający poza rozsądne ramy, tj. rozwijając prędkość, przy której nie potrafi zapanować nad pojazdem. Błędna ocena warunków pogodowych, swoich umiejętności lub możliwości samochodu, nie powoduje wyłączenia jego odpowiedzialności.

Obdarowany ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób trzecich spokrewnionych, lub będących w relacji z Osobą Obdarowaną. Dozwolone jest fotografowanie, lub wykonywanie nagrań wideo przez osoby trzecie po uprzedniej konsultacji z Organizatorem. Zdobyty w ten sposób materiał audiowizualny może być wykorzystany wyłącznie na użytek osobisty. Wszelakie przetwarzanie takich materiałów audiowizualnych w celach reklamowych bądź zarobkowych jest zabronione.

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia umowy. Organizator jest zobowiązany do wysłania potwierdzenia przyjęcia  zgłoszenia o rezygnacji z Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres korespondencyjny firmy:

Silesia Ring sp. z o.o. sp. k

ul. Lotnicza 5 – 7

47-325 Kamień Śląski,

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] .

W treści musi być jednoznacznie określone o jaki Towar chodzi, tzn. posiadać opis, datę zakupu, imię i nazwisko Klienta oraz kod Vouchera (jeżeli taki występuje).

Towar wraz z dowodem wpłaty należy odesłać do siedziby Sprzedającego. Koszt bezpośredni zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży pokrywa Klient.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem

Zarządca zobowiązuje się do zwrotu pobranych środków płatniczych w przeciągi 30 dni od daty potwierdzenia zgłoszenia, na konto wskazane przez Klienta. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Istnieje również możliwość zwrotu gotówki, lecz tylko osobiście, w biurze toru Silesia Ring, po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu. Kwota zwrotu środków płatniczych będzie pomniejszona o ewentualne koszty wysyłki Towaru do Klienta, lub Osoby Obdarowanej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w sytuacji, w której wykonanie Prezentu z przyczyn niezależnych od niego okazałoby się niemożliwe lub wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku kwota uiszczona za Prezent jest zwracana na konto Klienta.

 • REKLAMACJE

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Jeżeli Klient, po otrzymaniu Towaru, dostrzeże w nim wady przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w związku z wadami Towaru. Towar wraz z dowodem wpłaty należy odesłać do siedziby Sprzedającego.

Reklamacje dotyczące niezrealizowania Vouchera, lub jakości wykonanej usługi należy zgłosić do 14 dni od momentu realizacji.

Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy, lub korespondencyjny (podane w §8), zgłoszenie  reklamacji drogą elektroniczną świadczy o zgodzie Klienta na taką formę komunikacji zwrotnej      .

Reklamacje będą rozpatrywane do 30 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli podczas rozpatrywania reklamacji zaistnieje potrzeba rozpatrzenia dodatkowych kwestii, czas może ulec wydłużeniu. O takim fakcie Organizator  poinformuje Klienta dotychczas przyjętym kanałem informacyjnym.

Zarządca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację, która jest bezzasadna, np. nie dotyczy przedmiotu usługi, lub Organizator nie miał na nią żadnego wpływu (zła pogoda, zmoknięcie odzieży, ubrudzenie, itp.).

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła w jego posiadanie wbrew woli i wiedzy Klienta. W takiej sytuacji Voucher zostaje uznany za zrealizowany.

Zarządca nie będzie przyjmował reklamacji, które dotyczą sprzedaży Vouchera przez serwis zewnętrzny.

Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może on złożyć swoją skargę.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY

Zarządca ponosi odpowiedzialność za straty i szkody Osoby Obdarowanej w związku z realizacją Vouchera,  w sytuacji gdy pracownicy reprezentujący Zarządcę dopuścili się rażących zaniedbań, lub doprowadzili do strat umyślnie. W innych sytuacjach Zarządca nie odpowiada, a Obdarowany nie będzie wysuwał wobec niego żadnych roszczeń.

W kwestii Obdarowanego jest bezpieczeństwo i dobro osób trzecich spokrewnionych, bądź będących w relacji z Obdarowanym. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wyrządzone przez Obdarowanego, lub przez innego uczestnika znajdującego się w tym czasie na obiekcie Silesia Ring na wyżej opisanych osobach.

 • ZMIANY W REGULAMINIE

Zarządca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Poprawiona wersja zaczyna obowiązywać od momentu publikacji na stronach domeny www.silesiaring.pl. W przeciągu 7 dni Użytkownicy platformy sprzedażowej mają prawo odwołać się co do zapisów poprawionego Regulaminu. Brak zgłoszeń Użytkowników platformy jest równoznaczny z akceptacją poprawionej wersji Regulaminu. Data na początku niniejszego Regulaminu oznacza zarazem jego wersję.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szczegółowy opis oferty znajduje się na stronach domeny www.silesiaring.pl.  Zamieszczone na stronie materiały i informacje dot. samochodów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznej oferty (np. inny kolor nadwozia). Przygotowując ofertę Zarządca opiera się na danych katalogowych, a nie na stanie faktycznym.

W przypadku pojawienia się sporu pomiędzy Użytkownikiem (a w dalszej kolejności Klientem/Obdarowanym) strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania problemu. W sytuacji gdy jest to nie możliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będzie sąd powszechny właściwy ze względu na lokalizację Zarządcy.

Dla rozpatrywania sporów pomiędzy stronami mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Uznanie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie zwalnia z zachowania pozostałych postanowień Regulaminu.

Organizator może rejestrować realizację Prezentu, w celu wyjaśnienia ewentualnych sytuacji spornych. W celu wykorzystania materiałów audiowizualnych w innych sposób (np. marketing), Organizator zwróci się do Osoby Obdarowanej i osób trzecich o stosowną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku.